Rijschool Alfa Almere
Rijschool Almere            06- 316 81 417            Rijschool Almere
Home    Ervaringen    Theorie    Praktijk    17 jaar    Info    Prijzen    CBR    Automaat   Nieuws

Algemene voorwaarden Rijschool Alfa Almere

Artikel 1. Algemeen
1a. De overeenkomst met Rijschool Alfa Almere (verder: de rijschool) wordt on-line aangegaan. De website van de rijschool (verder: de website) is het centrale communicatie- en handelingsmedium. De cursist en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger vinden (en printen) hier alle informatie (CBR-nummer, tijden, tarieven, zelfreflectie-formulier, hoe een theorie- en praktijkexamen gaat, etc.), komen hier tot een beslissing, melden zich via deze weg aan bij het theorie-examen en downloaden hier het CBR zelfreflectie-formulier voor het praktijkexamen. Alle vragen en antwoorden staan op de website en daar wordt immer naar verwezen.
1b. Met bezoek aan de website en/of door (gezamenlijke en/of gedeeltelijke) invulling van de persoonsgegevens van de cursist op het (gezamenlijke) woonadres verstrekte inschrijfformulier of door overmaking van (een deel van) een (pakket)bedrag op de rekening van de rijschool verklaren bezoekers, de cursist en zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers (verder: de cursist) zich akkoord met de openbare internet-publicatie van deze algemene voorwaarden (verder: de/deze voorwaarden) en deze voorwaarden zelf en aanvaarden deze als ware deze fysiek verstrekt en voor akkoord getekend. De voorwaarden zijn zo onmiddellijk en op ieder moment van het etmaal ter inzage en op te slaan.
1c. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle intake-gesprekken, overleggen, aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen, werkzaamheden en andere, verlengingen of voortzettingen van overeenkomsten van, met en/of door de rijschool.
1d. Ter benadrukking en aanvullend op deze voorwaarden gelden de bepalingen op het inschrijfformulier.
1e.
Er is geen toepasselijkheid van voorwaarden van de cursist.
1f. Ter vermijding van privacy-schendingen, misverstanden en onnodige werkdruk communiceert de rijschool enkel met de daadwerkelijk lesvolgende cursist zelf.
1g. Kennismakings-, proef- of eerste lesafspraken gelden als mondelinge overeenkomst. Afzeggingen zonder zwaarwegende en overtuigend aan te tonen reden van deze gereserveerde tijd worden volgens het normale losse uurtarief in rekening gebracht en eventueel extern ter incasso en/of meerkosten aangeboden.
1h. Alle personen die zelf of door mededeling aan derden, enig overleg of contact met de rijschool, al dan niet smadelijk of lasterlijk, publiceren of openbaren, verplichten zich tot een vergoeding van, niet in termijnen te betalen, Euro 5.000,- per publicatie. Zulks onverminderd het recht tot vorderen van de daadwerkelijk te beramen schade en andere bedragen. De rijschool moet vrijuit en vertrouwelijk kunnen communiceren en geeft nimmer toestemming tot publicatie daarvan.
1i. Ter aantoning of beantwoording van evt. rechtsvragen worden aanmeldingen, (telefonische/mondelinge) afspraken of overleg, lesdelen en andere van belang zijnde momenten mogelijk op geluidsbestand of anderszins vastgelegd en bij gelegenheid openbaar gemaakt.
1j.
Eventuele aanbiedingen of toezeggingen zijn pas bindend als deze door de rijschool schriftelijk zijn bevestigd.
1k.
Het is aan de ervaring en het oordeel van de instructeur om bij voldoende vaardigheid en kans van de cursist daar een praktijkexamen aan te verbinden.
1l. In alle gevallen waarin door de rijschool van een bepaling wordt afgeweken, blijven de andere bepalingen onverkort van kracht.
1m. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden en/of het inschrijfformulier (deels) nietig wordt verklaard, blijft deze voor het overige en/of blijven de overige bepalingen van kracht. De (deels) nietige bepaling zal dan zo veel mogelijk worden geinterpreteerd dat het doel en de strekking ervan in acht zullen worden genomen.
1n. Onduidelijkheden, onvolledige weergaven en verschrijvingen in deze voorwaarden zullen niet in het nadeel van de rijschool worden toegepast.
1o. Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden met of opgevolgd worden door andere voordelen of aanbiedingen.
1p. De verjaringstermijn bedraagt een jaar.

Artikel 2. Verplichtingen rijschool
2a. De rijschool draagt er zorg voor dat de rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen.
2b. De rijschool zorgt er voor dat de rijles, met inachtneming van 4f en 4g, wordt benut ten bate van het rijonderricht of beantwoording van vragen. Evt. korte momenten als iets later beginnen, tanken, ruiten reinigen, wc-bezoek, etc. uitgezonderd. Deze worden ruimschoots gecompenseerd door gratis extra lestijd op andere momenten van de rijopleiding zoals direct voor het praktijkexamen.
2c. De rijschool zorgt er voor dat de cursist zoveel mogelijk rijdt in dezelfde of een vervangende auto waar ook het praktijkexamen in plaats vindt.
2d. De rijschool zorgt er na ontvangen betaling en gebleken geschiktheid van de cursist voor dat de aanvraag voor het praktijkexamen binnen drie weken wordt ingediend bij het CBR.
2e. De rijschool zorgt bij, overtuigend aangetoonde zwaarwegende redenen als, zware ziektes, operaties en overlijden voor een restitutie-verzoek bij het CBR van een evt. reeds overgemaakt praktijkexamen-bedrag.
2f. De rijschool zorgt, bij afwezigheid van een kopie of geen toegang tot een printer na aangetekend verzoek, voor het (doen) toekomen van een fysiek exemplaar van deze voorwaarden.
2g. De rijschool zal rijlessen verzorgen onder veilige weersomstandigheden. Bij gladheid, ijzelvorming, storm, mist, etc. is het niet verantwoord het verkeer in te gaan. Ander (achterop komend) verkeer en rond het vriespunt kan dan het gevaar vormen. Ook qua verzekering kunnen problemen ontstaan als contra het weer met een cursist de weg op gegaan wordt. Bovenstaande ter beoordeling van de rijschool.

Artikel 3. Verplichtingen cursist
Een niet voldoen aan een of meerdere bepalingen in artikel 3a t/m 3n resulteert, tenzij specifiek anders vermeld, in niet aansprakelijk zijn van de rijschool, een afrekenen van de gereserveerde tijd zonder lesuitvoering of beeindiging van de overeenkomst zonder restitutie. Zulks ter beoordeling van de rijschool.
3a. De cursist heeft de wettelijke leeftijd om praktijk-rijles te mogen volgen.
3b. De cursist volgt de aanwijzingen (o.a. omtrent veiligheid, lesuitvoering en zelfstudie) van de instructeur op.3c. De cursist moet zich houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Bij niet verschijnen van de cursist op of direct na het afgesproken tijdstip geldt het losse lestarief voor de gereserveerde tijd.
3d. De cursist moet verhinderd zijn voor lesafspraken bij eigen kennisname onmiddellijk telefonisch (niet met SMS, voicemail of WhatsApp) melden, op basis van overtuigend aan te tonen zwaarwegende redenen en minimaal drie etmalen voorafgaand aan de gereserveerde tijd.
3e. Elke andere en/of latere verschuiving, afzegging, etc. zal (deels) in rekening worden gebracht en waar nodig ter externe incasso worden aangeboden.
3f. De cursist moet in hetzelfde afmeldgesprek een lestijdstip aanbieden in de dan aankomende vijf dagen om het leerproces in stand te houde
n.
3g. De cursist leert voor en bezoekt binnen drie maanden na de eerste praktijkles (al dan niet succesvol) een theorie-examen om het (praktijk-)leerproces in stand te houden.
3h. De cursist moet de rijschool tijdig machtigen met het CBR-nummer en de link op de website om de reservering van het praktijk-examen uit te kunnen voeren.
3i. De cursist moet, naast en aanvullend op de vragen op het inschrijfformulier, uit eigener beweging alle informatie verstrekken over (wijzigingen in) de fysieke en/of mentale toestand en/of (achterwege laten van) medicijngebruik. De cursist mag slaapgebrek, alcohol-, drugsgebruik en/of (achterwege laten van) medicijngebruik niet combineren met de rijles(sen).
3j. De cursist moet bij elke les cq. het praktijkexamen over het identiteitsbewijs cq. het identiteitsbewijs, het zelfreflectie-
formulier, een geldig theorie-examen, een geldige verblijfstatus en het CBR oproepformulier beschikken.

3k. De cursist moet bij een ontzegging van de rijbevoegdheid hier direct schriftelijk, aangetekend en voor ontvangst ondertekend melding van maken bij de rijschool.
3l. De cursist zorgt er voor een half uur voor de rijles staand, alert en wakker te zijn om na enige verzorging, eten en drinken te beginnen. Wakker worden op de weg is niet toegestaan.
3m. De cursist houdt veilige en werkbare omstandigheden in stand en verstoort de zakelijke relatie niet met persoonlijke kwesties, eigenaardigheden of anderszins.
3n. De cursist vermijdt elk (onvermeld) wangedrag en is zelf aansprakelijk voor omstandigheden/aandoeningen die de uitvoering van rijles bemoeilijken zoals verfkleding, incontinentie, overmatige transpiratie, (airco-)allergieen, etc.
3o. Het kan voorkomen dat rijlessen met (semi-)automaat worden uitgevoerd. Hiermee kunnen ook de vaardigheden zoals (par)keren worden beoefend. Het kan voorkomen dat voertuigen tijdelijk niet bruikbaar zijn voor een volgende rijles. Het optreden van technische gebreken is overmacht waar de rijschool de gelegenheid voor krijgt deze te verhelpen.

Artikel 4. Betalingen
4a. De cursist rekent bij het volgen van losse lessen bij aanvang van de rijles af. Een pin-automaat bezoeken gaat ten koste van de lestijd van de cursist.
Voor de reservering van losse lessen kan vooruitbetaling moeten plaatsvinden. Dit ter voorkoming van (verder) afzeggen om tijdelijke financiele redenen.
4b. Rijlessen op basis van een pakket kunnen pas aanvangen na ontvangst van dat tegoed op de bedrijfsrekening of met een eenmalig, buiten het pakket vallend, los afrekenen.
4c. De rijschool mag de lesprijs als gevolg van onvoorziene wijzigingen in BTW, tarieven, belastingen, brandstof, bedrijfsvoering, etc. (marktconform) aanpassen.
4d. De overmaking(en) van pakket(delen) is/zijn tevens ontvangstbewijs/factuur. Rijles is niet belasting-aftrekbaar en behoeft bij verstrekking aan particulieren geen factuur.
4e. Bij uitblijven van betaling kan de rijschool de overeenkomst(en), al dan niet ten dele uitgevoerd, zonder restitutie als ontbonden beschouwen en beeindigen.
4f. Onafhankelijk van lestijd-afspraak is de werkelijk genoten lestijd verschuldigd. Langere verkeersdeelname, analyse van, en/of onderwijs als gevolg van (persoonlijke) omstandigheden, verzwijgingen, geopende bruggen, files, onvoorziene uitloop, vragen stellen, etc. zijn een wijziging cq. verlenging van de lestijd en verschuldigd van het pakket-tegoed of komen in aanvulling op de losse lesprijs.
4g. Conform de vorige bepaling kan de rijschool, ook zonder mededeling en/of zonder de noodzaak daartoe van het kleinste (in 2 delen betaalbaar) pakket, van elk pakket elk deel aanwenden voor de financiering en uitvoering van lesuren, theorie-reserveringen, boeken, e.d.
4h. Niet voltooide pakketten verliezen de korting die hier onderdeel van was.

4i. Als het CBR een praktijkexamen (bv. wegens slechte weersomstandigheden) geen doorgang laat vinden, kan de rijschool daar niet aansprakelijk voor gehouden worden en de cursist twee lesuren in rekening brengen voor het door het CBR vast te stellen vervangende tijdstip.

Artikel 5. Beeindiging van de overeenkomst
5a. De cursist kan de overeenkomst enkel beeindigen door schriftelijke mededeling van, overtuigend aan te tonen, zware ziekte of emigratie.
5b. De overeenkomst eindigt ook bij overlijden van de cursist.
5c. De rijschool kan (bij uitzondering) de overeenkomst onmiddellijk zonder (opgaaf van) reden beëindigen.
5d. Bij beeindiging van de overeenkomst door de cursist om andere redenen (verhuizing, andere les- of examenaanbieder, motivatie-dip, etc.) is er geen restitutie van het pakket of delen daarvan. De rijschool kan niet onderhevig zijn aan of een sluitstuk zijn voor alle (zelf voorzienbare/persoonlijke) voorkeuren, kwesties en omstandigheden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6a.
Aanspraken van de rijschool zelf of derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles of een examen kunnen bij een ontzegging van de rijbevoegdheid, verzwijging, onder invloed zijn of een andere reden aan de cursist toekomen. Enige oplettendheid, stoppen en/of vermijden van obstakels mag verwacht worden.
6b. De aansprakelijkheid van de rijschool is ten allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor dekking wordt toegekend door de verzekeraar. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor (indirecte) kosten en/of schade die voortvloeien uit de uitvoering van of verband houdend met de overeenkomst.

Aub. geen acquisitie voor reclame en andere doelen.

06-316 81 417
whatsapp Bel, SMS of WhatsApp voor meer informatie.
Rijschool Alfa Almere, Begoniastraat 1, 1338 XW, Almere
Rijschool voor Almere-Stad, Almere-Buiten, Almere-Haven, Almere-Poort en Almere-Hout.
Google+ Door Mike Bogaerde